SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? SWOT Analizi Örnekleri

SWOT analizi nedir nasıl yapılır sorusunun genel olarak cevabı, işletmelerin veya kişilerin güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi olarak verilebilir. İyi bir kariyere sahip olmak veya işletmelerin başarı sağlayabilmesi, önlerine çıkacak fırsatları ve tehditleri görebilmesi için kullanılan analizin adı SWOT ‘tur. Bu kelime işletmeler için önemli olan 4 ana İngilizce kelimenin baş harflerinden oluşur. Bunlar strengths, weakness, opportunities ve threats olarak sayılabilir. Türkçe karşılıkları ise güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerdir.

SWOT-analizi

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

SWOT analizi bir konuda karar alırken güçlü ve zayıf, avantalı ve dezavantajlı noktaların belirlenmesi ve bir bütün şeklinde ele alınmasını sağlar. İşletmeler, yeni bir projeye başladıklarında veya bir işi bütün olarak analiz etmek istediklerinde SWOT analizi kullanırlar. SWOT analizi ne işe yarar sorusu sorulduğunda, markanın başarılı olduğu alanlarını, iyileştirme yapılması gereken yönlerini, potansiyel fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmek, detaylı bir yol haritası çıkarmaya yarar denilebilir.

Özellikle pazarlama ve endüstri alanlarında kullanılan SWOT analizi amacı stratejik planlamaları doğru yapmak ve doğru kararlar almaktır. Günümüzde eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi alanlarda da sıkça kullanıldığı görülmüştür.

SWOT Analizi Ne Zaman Kullanılır?

SWOT analizinin kullanıldığı zaman yeni bir işe başlandığında, işin her aşamasında farklı bakış açıların oluşturulması durumlarındadır. Sorunların çözümü için yapılması gerekenleri irdelemek ve olasılıkların farkına varmak için bulunulacak girişimler hakkında fikir verir. Başarılı olmak için fırsatların değerlendirilmesi veya seçimlerin netleştirilmesi durumlarında bu analiz kullanılır.

hosting kampanya
swot-analizi-ornekleri

İşletmelerde uzun vadeli ve önemli olan radikal kararlar alırken güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesine ve karar vermede yardımcı olacak bir envanterin oluşturulmasına yardımcı olan SWOT analizi; değişikliğin nerede yapılması gerektiğini göstermenin yanında yeni fırsatların keşfedilmesini ve seçeneklerin arttırılmasını sağlar. Aynı zamanda girişimlerin veya markaların hakkında iletişim kurmak için de avantaj sağlar. Anket gibi uygulamalar sayesinde nitel ve nicel verilerek elde edilebilir.

Güçlü Yönler Nedir?

SWOT analizi bileşenleri arasında bulunan güçlü yönler, bir işletme için ele alındığında kuruluşun sahip olduğu avantajlar, diğerlerinden daha iyi verilen hizmetler veya üretilen ürünler, rakiplerin güçlü bulduğu yönler olarak sayılabilir. Güçlü yönler belirlenirken kurum içi değerlendirmelerin yanında müşterilerin, rakiplerin, tedarikçilerin ve piyasadaki diğer kişilerin bakış açısı da önemlidir.

Kurumun karakteristik özellikleri listelenerek güçlü yönlerin neler olduğu daha iyi anlaşılabilir. Aynı zamanda bu güçlü yönler, rakipler ile ilişkilendirmeli ve onlardan üstün olunan konular güçlü yön olarak ele alınmalıdır. Rakiplerle aynı kalitede ürün üretmek, o ürün çok kaliteli olsa bile güçlü yön olarak değerlendirilemez.

swot-analizi-aciklamasi

Zayıf Yönler Nedir?

İşletmelerin veya kişilerin gerçekçi olması gereken ve SWOT analizi amacı gerçekleşmesi için önemli olan aşama, zayıf yönlerin belirlenmesi aşamasıdır. Net ve açık şekilde belirlenen zayıf yönler sonucunda nelerin iyileştirilmesi gerektiği, nelerin yanlış yapıldığı ortaya konulmalıdır. Bir işletme için, satışların neden düştüğü veya neden istenilen hedeflere ulaşılamaması gibi sorular sorulmalı, gerçekçi cevaplar verilmelidir.

İç çevre ve dış çevre olmak üzere iki aşamalı olarak zayıf yönlerin belirlenmesi, daha net ve doğru bilgiler edinmeyi sağlar. Dış çevreye göre SWOT analizi yapılırken diğer insanların görüp de sizin göremediğiniz zayıflıklar nelerdir veya sizin fark etmediğiniz bir durumu dış çevre zayıflık olarak değerlendiriyor mu gibi sorular sorulmalıdır. Rakiplerin sizden daha başarılı olduğu bir alan da sizin zayıf yönünüz olarak değerlendirilebilir.

Fırsatlar Nedir?

SWOT analizi yapmak için bir diğer aşama da fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Düşünmeye değer fırsatların olup olmadığı, varsa hangilerinin üzerinde durulması gerektiği, sahip olunan güçlü yönlerin nasıl fırsata çevrilebileceği, hangi trendlerin avantaja çevrilebileceği gibi sorular üzerinde durarak potansiyel fırsatlar keşfedilmeli ve halihazırdaki fırsatlar değerlendirilmelidir.

Teknolojideki gelişmeler, pazardaki değişiklikler, yaşam tarzındaki değişiklikler, demografik değişimler, sosyal düzendeki değişimler veya hükümet politikasındaki değişimler gibi trendler avantaja dönüştürülebilir mi? Bu gibi sorular üzerinde durarak SWOT analizi kapsamında krizler fırsata çevrilebilir. Örneğin, günümüzde korona virüs salgını gibi büyük bir krizi fırsata dönüştürerek satışlarını arttıran veya insanların değişen yaşam tarzlarına, alışkanlıklarına yönelik hizmet alanlarını genişleten işletmeler vardır. Önemli olan bu krizlerin görülmesi ve fırsata nasıl çevrileceğinin analizinin yapılmasıdır.

swot-analizi-nedir

Fırsatlar, güçlü yön gibi görülmeli ve birden fazla fırsat olması durumunda fırsatlar nedir sorusu sorgulanarak hangisinin en güçlü olduğuna karar verilmelidir. Önünüzde tek bir güçlü yön elde etme şansı varsa, en güçlü olanı edinmek istersiniz. Buna karşın, zayıf yönler de ortadan kaldırıldığında yeni fırsatlara kapı açılabilir.

Tehditler Nedir?

Fırsatlar ve tehditler değerlendirilirken SWOT analizi dışında PEST analizi de yapılmalıdır. Bu analiz dış çevre analizinde makro düzeyde çevresel faktörlerin analizidir. Bu sayede hükümet düzenlemeleri ve teknolojik gelişmeler gibi birçok çevresel faktör takip edilebilir.

Tehditler nelerdir konusu belirlenirken işletmeler önlerinde ne tür engeller olduğunun farkına varmalıdır. İşletmenin uzun veya kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için ortadan kaldırması gereken önleyici durumlar olup olmadığı bilinmelidir. Bunun dışında rakiplerin neler yaptığı da tehditler belirlenirken önemli rol oynar. Rakiplerin yaptıkları başarılı hamleler, o pazardaki diğer firmalar için tehdit oluşturacaktır.

swot-analizi-nedir-nasil-yapilir

SWOT analizi yapmak için hizmet verilen alan ile ilgili standartların, uzmanlıkların, ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinin değişip değişmediğine de bakılmalıdır. Teknolojinin değişmesi, işletmelerin piyasadaki yerini tehdit edebilecek bir diğer unsurdur. Bu yüzden işletmeler sürekli olarak gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip etmeli, faaliyetlerini buna göre sürdürmelidir. Ayrıca borç veya nakit problemleri de bir tehdit unsuru olabilir.

Tehditler doğrudan zayıf yönlere bağlıdır. Bir işletme için tehdit oluşması, zayıf yönlerinin sonucudur. Bu yüzden işletmeler, SWOT analizi yaparken zayıf yönlerinin tehdit oluşturabileceğinin farkında olmalı ve tehdit unsuru olarak gördükleri zayıf yönlerini ortadan kaldırmalıdırlar.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi nasıl yapılır sorusunun cevabı 4 adımda açıklanabilir. İlk adım öz analizdir ve bu aşamada şirketin güçlü ve zayıf yönleri listelenir. Sahip olunan beceriler, çalışanların üstün özellikleri, sahip olunan kaynaklar veya rakiplerin durumu gibi konular hakkında liste yaptıktan sonra bir sonraki adımda çevre analizi yapılır.

Dış risklerin ve mevcut fırsatların incelenmesine olanak sağlayan ikinci adım, işletmenin piyasadaki konumunu da belirlemeye yardımcı olur. Bu aşamada işletmenin yapması gereken değişiklikler belirlenerek rekabet gücü ve fırsatlar daha iyi anlaşılabilir.

Üçüncü adımda ise rekabet analizi yapılır. İşletmeler stratejilerinin nasıl olduğunu, hizmet kalitelerinin ne seviyede olduğunu ve daha başarılı olmak için nelerin geliştirilmesi gerektiğini bu aşamada ayrıntılı olarak belirlerler.

swot-analizi-ornekleri

Son adımda, müşteriler analiz edilir ve bu sayede hedef grupları belirlenir. Buna bağlı olarak ihtiyaçlar öğrenilir ve hedef kitle belirlenerek ihtiyaca yönelik ürün ve hizmet sunulabilir. Müşterilerin satın alma kararlarını olumlu yönde etkileyecek faaliyetler bu aşamada düşünülebilir. SWOT analizi 4 adım sonrasında çıkan sonuçların karşılaştırılmasıyla yapılır. Hedefe ulaşmak için alınacak stratejik önlemler belirlenir ve en iyi kararlar verilir.  

SWOT Analizi Örnekleri

SWOT analiz örnekleri birçok işletme tarafından analiz öncesinde incelenir. Bu örnekler Excel ve PowerPoint’e yansıtılarak daha detaylı anlaşılabilir. Markalar için djital pazarlama içerik yönetimi sunan bir platform için yapılan bir SWOT analizi incelenecek olursa,

Güçlü yönleri;

  • 100 binden fazla potansiyel pazarlama izleyicisi,
  • İçerik yaratabilen teknik altyapının güçlü olması,
  • Rakiplerden daha iyi performans standartlarıdır.

Zayıf yönleri;

  • Daha fazla içerik üretiminin gerekmesi,
  • Yeni fikirlerin üretilmesi gerektiğidir.

Fırsatlar;

  • Webinar, online eğitim ve dijital kılavuzlar yardımıyla içerikleri zengileştirebilme,
  • Yeni içerikleri sağlama metodolojisi için yarışma yapmak.

Tehditler;

  • İçerik üreten kanalların fazlalığı,
  • Rakiplerin etki alanlarının geniş olması.

SWOT Analizinin Olumlu ve Olumsuz Yanları

SWOT analizi, işletmelerin veya bir girişimin hedefine başarılı şekilde ulaşıp ulaşamayacağını gösterir. Hedefe giden yolda başarıyı etkileyecek faktörlerin görselleştirilmesi ve daha iyi incelenebilmesini sağlayan analiz, karar verme sürecine yardımcı olur. Anlık olarak çekilebilen bu resim, başarıyı etkileyen çoklu dinamiği anlatır ancak bu analizin bazı sınırları bulunur.

swot analizi sunumu

SWOT analizinin olumlu ve olumsuz yanları analiz yaparken de fark edilebilir. Analiz sırasında kullanılan dört faktör, işletmelerin hedeflerini veya başarısını etkileyecek asıl faktörü içermiyor olabilir. Bu sebeple yanlış faktöre yoğunlaşmak, ihtimaller arasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

phpMyAdmin Nedir? phpMyAdmin Özellikleri Kullanım Amaçları

Mavi Tik Nedir? İnstagram ve Twitter Mavi Tik Almak