1$ = ₺8.47
5 Kullanıcı bu dökümanı faydalı buldu
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

CentOS Web Panel Güvenli Bağlantı Sağlayamıyor Hatası

Bu yazıda CentOS Web Panel Güvenli Bağlantı Sağlayamıyor Hatası hatasının çözümünü resimli ve yazılı olarak anlatacağız. Alastyr‘dan bir Bulut Sunucu (VDS) ya da Paylaşımlı Sunucu (VPS)  satın aldığınızda sunucunuzun kurulumu tamamlanmasıyla birlikte size sunucu bilgilerinizin yer aldığı bir e-posta gönderiyoruz. Bu e-posta içerisinde sunucu bilgileriniz bulunuyor. Sizde CentOS Web Panel kurulumunu gerçekleştirdikten ve kontrol panelinize erişim sağlarken büyük olasılıkla aşağıda görselde yer alan hata ile karşılaşacaksınız. Eğer bu hata ile karşılaşırsanız izlemeniz gereken yolları sizler için anlatıyoruz.

CentOS Web Panel Güvenli Bağlantı Sağlayamıyor Hatası

SSH İLE SUNUCUNUZA BAĞLANIN

SSH ile sunucunuza bağlandıktan sonra /usr/local/cwpsrv/conf klasörü içerisine aşağıdaki komut ile girmelisiniz.

cd /usr/local/cwpsrv/conf


CWP Login Problem

CONF DOSYASINI DÜZENLEYİN

/usr/local/cwpsrv/conf klasörü içerisine girdiyseniz, düzenlemeniz gereken dosyanın yolu  /usr/local/cwpsrv/conf/cwpsrv.conf şeklindedir.

Aşağıdaki komut ile düzenlemek için giriş yapın.
nano /usr/local/cwpsrv/conf/cwpsrv.conf

 

cwpsrv.conf dosyasındaki kodlar aşağıdaki gibidir.

worker_processes 2;
events {
  worker_connections 2048;
}
http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  sendfile    on;
  keepalive_timeout 65;
  server_tokens off;
  client_max_body_size 128M;
  access_log logs/access_log;
 
  server {
    listen    2030;
    listen    2086;
    server_name localhost;
    rewrite "/cwp_([0-9a-zA-Z]{32})/(.*)" /$2; 

    if ($server_port = 2030){
      return 301 https://$host:2031$request_uri;
    }
    if ($server_port = 2086){
      return 301 https://$host:2087$request_uri;
    }

    location / {
      root  /usr/local/cwpsrv/htdocs/admin;
      index index.html index.htm index.php;

      # Includes
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_rewrite.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_services.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/include/*.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_panels.conf;

      location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        root /usr/local/cwpsrv/htdocs/admin;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_read_timeout 600;
        fastcgi_pass  unix:/usr/local/cwp/php71/var/sockets/cwpsrv.sock;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param  SCRIPT_NAME  $fastcgi_script_name;
        include         fastcgi_params;
      }
    }
  }

  server {
    listen    2031 ssl;
    listen    2087 ssl;
    server_name localhost;
    rewrite "/cwp_([0-9a-zA-Z]{32})/(.*)" /$2;

    ssl_session_timeout 90m;
    ssl_certificate   /etc/pki/tls/certs/hostname.crt;
    ssl_certificate_key /etc/pki/tls/private/hostname.key;
    ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers     HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers  on;
	error_page 497 https://$host:2087$request_uri;

    location / {
      root  /usr/local/cwpsrv/htdocs/admin;
      index index.html index.htm index.php;

      # Includes
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_rewrite.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_services.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/include/*.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_panels.conf;

      location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        root /usr/local/cwpsrv/htdocs/admin;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_read_timeout 600;
        fastcgi_pass  unix:/usr/local/cwp/php71/var/sockets/cwpsrv.sock;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param  SCRIPT_NAME  $fastcgi_script_name;
        include         fastcgi_params;
      }
    }
  }
  include /usr/local/cwpsrv/conf.d/*.conf;
}

Conf Dosyasından Silinmesi Gereken Bölümler

    if ($server_port = 2030){

      return 301 https://$host:2031$request_uri;

    }

    if ($server_port = 2086){

      return 301 https://$host:2087$request_uri;

İlgili conf dosyasında silmeniz gereken önemli ve son bölümler aşağıdaki gibidir. 

  server {
    listen    2031 ssl;
    listen    2087 ssl;
    server_name localhost;
    rewrite "/cwp_([0-9a-zA-Z]{32})/(.*)" /$2;

    ssl_session_timeout 90m;
    ssl_certificate   /etc/pki/tls/certs/hostname.crt;
    ssl_certificate_key /etc/pki/tls/private/hostname.key;
    ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers     HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers  on;
	error_page 497 https://$host:2087$request_uri;

    location / {
      root  /usr/local/cwpsrv/htdocs/admin;
      index index.html index.htm index.php;

      # Includes
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_rewrite.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_services.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/include/*.conf;
      include /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_panels.conf;

      location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        root /usr/local/cwpsrv/htdocs/admin;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_read_timeout 600;
        fastcgi_pass  unix:/usr/local/cwp/php71/var/sockets/cwpsrv.sock;
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param  SCRIPT_NAME  $fastcgi_script_name;
        include         fastcgi_params;
      }
    }
  }

Tüm bu kodları sildiyseniz CTRL + X ve sonrasında Y + Enter ile conf dosyanızı kayıt edebilirsiniz.

Ardından service cwpsrv restart komutu ile CentOS Web Panel servislerini yeniden başlatın.

CWP Login Problem 3

Tüm işlemler böylelikle tamamlanmıştır.  Bu düzenlemeyle sunucu kontrol paneline https erişimini devredışı bırakmış oldunuz, tarayıcınızdan http://sunucuip:2030/ adresine artık erişim sağlayabilirsiniz.

CWP Login Ekranı